ALL #HEALTHY #WATER GO THROUGH #SAFE #BIOCERA!


Antioxidant Hydrogen Alkaline Mineral Water Solution

Bioceramic Photocatalyst 

Air Solution

Bioceramic Antimicrobial Solution

Biocera Healthcare Application ProductsBiocera Balls được phát triển như thế nào cho nước khoáng Hydrogen chống oxy hóa có tính kiềm?Biocera Balls được phát triển vào những năm 1990 bởi người sáng lập Biocera và Giám đốc điều hành hiện tại, Tiến sĩ Jeon Hyoung Tag. Tiến sĩ Jeon từng là nhà nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật và Công nghệ gốm sứ Hàn Quốc do chính phủ Hàn Quốc điều hành. Quá trình và lựa chọn hạt pha lê rất quan trọng. Các thành phần chính của hạt Biocera Ball’s đều giống nhau, so với ngọc bích, hồng ngọc và corundum. Nhưng sự khác biệt đến từ màu sắc, kích thước, hình dạng, giá trị và thuộc tính tương ứng của chúng.


Công nghệ Biocera Ball dựa trên Công nghệ Tăng trưởng Tinh thể bằng cách làm tan chảy các nguyên liệu thô ở nhiệt độ cao bằng cách sử dụng khí hydro và oxy. Tinh thể sapphire có thể biến đổi trong suốt và phát triển kích thước lớn, nhưng tinh thể ruby không thể ngay cả khi sử dụng nhiệt độ tập trung cao. Độ chính xác của phương pháp nuôi cấy tinh thể biến tính linh hoạt của tinh thể trong việc chuyển đổi màu sắc và kích thước cô đặc bằng cách thêm các chất lạ. Sử dụng phương pháp này, các tinh thể kháng khuẩn, kiềm, tăng oxy hòa tan và ion hóa được tạo ra.

Biocera Company Video +


The Story of Dr. Jeon's 

Secret Crystal Growth

Biocera Balls are created in the 1980s with top-secret crystal growth technology using rubies, sapphires, and corundum. The Biocera Balls ...

Brand Story | 
Non-Detergent Biocera Green Ball

Some people suffer from atopic dermatitis and asthma due to allergic reactions caused by chemical detergents. The challenge of helping ...

Brand Story |
Biocera Alkaline Return Jug

Collaboration with a German company, Biocera developed the world's first alkaline jug under the brand 'Antioxidant Alkaline Biocera'. With the ...

Brand Story |
Biocera Atozero Happy Shower

Residual chlorine in tap water makes some people complain of pain when taking a shower. Residual chlorine can be a major cause of skin irritations ...

Brand Story 'Antioxidant 

Alkaline Biocera'

Since 1994, Biocera has been firmly recognized as a company in bioceramics, eco-friendly application product manufacturer, and functional ceramics.

   Blogs +

Không có bài viết.

“Alkaline Water is Essential to Life”


Without water, no living organism cannot survive, as our ancestors relied on spring water for centuries. Our ancestors had lived drinking natural spring water which is above alkaline pH 7. Alkaline water has consist of beneficial minerals such as calcium, magnesium, sodium, and potassium which are alkaline elements. Therefore, in such water content with minerals can be called as alkaline water. Natural spring mountain water, underground water, tap water, river water, and also the sea are alkaline mineral water.


Frankly, lots of pollutants are already submerged in the water therefore, reverse osmosis water purification systems are required. However, according to the World Health Organization, the reverse osmosis purification system removes hazardous contaminants as well as beneficial minerals. Thus, alkaline minerals are recommended in the reverse osmosis purified water. Essential alkaline water consists of beneficial minerals that help our metabolism and well-being.


“Nước kiềm cần thiết cho sự sống”


Không có nước, không có sinh vật nào không thể tồn tại, vì tổ tiên của chúng ta đã dựa vào nước suối trong nhiều thế kỷ. Tổ tiên của chúng ta đã sống bằng cách uống nước suối tự nhiên có độ pH cao hơn độ kiềm 7. Nước kiềm bao gồm các khoáng chất có lợi như canxi, magiê, natri và kali là các nguyên tố kiềm. Do đó, hàm lượng nước có khoáng chất như vậy có thể được gọi là nước kiềm. Nước suối tự nhiên trên núi, nước ngầm, nước máy, nước sông và nước biển đều là nước khoáng có tính kiềm.


Thành thật mà nói, rất nhiều chất ô nhiễm đã chìm trong nước, do đó, cần phải có hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hệ thống lọc thẩm thấu ngược loại bỏ các chất bẩn độc hại cũng như các khoáng chất có lợi. Vì vậy, các khoáng chất ki#fffềm được khuyến khích trong nước tinh khiết thẩm thấu ngược. Nước kiềm thiết yếu bao gồm các khoáng chất có lợi giúp trao đổi chất và sức khỏe của chúng ta.


Bộ lọc Biocera A.A kiềm hóa tái khoáng với bóng Biocera an toàn sau hệ thống RO.